Sme tu pre tých, ktorí potrebujú právnu pomoc

Osvojili sme si myšlienku, že plány sú len dobrým zámerom, pokiaľ sa okamžite nezmenia na tvrdú prácu. Preto sme sa rozhodli, že našu tvrdú prácu prenesieme do bežných životov našich klientov a pomôžeme im tak v zložitom svete právnych sporov a súdnych konaní.


JUDr. Gevorg AYRUMYAN, PhD.

Zakladateľ


Naše služby


Register partnerov verejného sektora

 • Zaregistrujeme Vás ako partnera verejného sektora.
 • Budeme Vašou oprávnenou osobou.
 • Overíme identitu konečného užívateľa výhod.

Súdne a správne konanie

 • Zastúpime Vás na pojednávaní.
 • Zastúpime Vás pred správnym orgánom.
 • Rozvedieme Vás.
 • Pomôžeme Vám s vymožením pohľadávky.

Ochrana osobných údajov

 • Vypracujeme Váš Dátový plán podľa GDPR.
 • Upravíme Vaše všeobecné obchodné podmienky pre e-shop.
 • Preskúmame Vašu súčasnú úpravu ochrany osobných údajov.


Pracovné právo

 • Pomôžeme Vám pri žalobe o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.
 • Poskytneme Vám právne rady v oblasti Zákonníka práce.
 • Obhájime Vaše práva pred zamestnávateľom.

Náš prísľub

JUDr. Gevorg AYRUMYAN, PhD.

Advokát

Naším prísľubom voči Vám je dôkladnosť v zmysle zásady vyjadrenej v latinčine ako „Age, si quid agis“, t.j. ak niečo pre Vás robíme, tak to robíme dôkladne. Túto zásadu si náš zakladateľ, ktorý je zároveň aj konateľom našej spoločnosti, osvojil počas svojej advokátskej praxe v popredných advokátskych kanceláriách pôsobiacich na území Slovenska a Česka.
Sme tu preto, aby sme Vám poskytli právnu pomoc v rôznych oblastiach práva a najmä, aby ste mali istotu, že pri obhajobe Vašich práv stojíme pri Vás.

Mgr. Patrik Baltazarovič

Advokát

Zhodnotenie charakteru klientskej situácie v kombinácii so zodpovedným, efektívnym a systematickým prístupom už od prvej právnej rady tvorí právny prísľub advokáta Patrika Baltazaroviča. Práve v čase rozširujúcej sa digitalizácie je naším hlavným prísľubom prinášať klientom čo najvyššiu formu osobnej starostlivosti a personalizovaného prístupu, ktorý klientom prináša výsledok našej práce ako služby, ktorá dokáže meniť a korigovať životné situácie v prospech samotného klienta. Prvé rozhodnutie akým spôsobom chcete riešiť Vašu situáciu je na Vás.

Referencie

Wezeo
Vyjadrenie klienta: Poskytujú nám dlhoročnú podporu pri akvizíciách našej spoločnosti.
Direct Parcel Distribution SK
Vyjadrenie klienta: Poskytujú nám právnu podporu v oblasti obchodného a trestného práva.
2imPress
Vyjadrenie klienta: Zabezpečili nám registráciu v Registri partnerov verejného sektora a sme radi, že sú našou oprávnenou osobou.
Beery Jam
Vyjadrenie klienta: Jednoducho spokojnosť s poskytnutými službami, najmä rýchlosť odozvy na akýkoľvek právny problém.
DRESS MY DAY
Vyjadrenie klienta: Ďakujeme za promptný a kvalitný prístup. Od vzniku našej spoločnosti, cez menšie právne kontroly až po komplet prípravu zmlúv pre našich partnerov. Sme nadmieru spokojní.
EUROATOM
Vyjadrenie klienta: Sú našou podporou pri dojednávaní obchodov s medzinárodnými partnermi. Ďakujeme im za ich úsilie.
FITMEE
Vyjadrenie klienta: Pomohli nám pri rokovaniach s obchodnými partnermi.
e-aukční portál
Vyjadrenie klienta: Ich prístup k práci nám zaručil úspech pri realizácii verejného obstarávania.
DEV1S
Vyjadrenie klienta: Pomohli nám pri založení spoločnosti a následných zmenách v Obchodnom registri.
LITTLE
Vyjadrenie klienta: Vypracovali nám právny rámec nášho e-shopu.
beon
Vyjadrenie klienta: Boli pri vzniku našej spoločnosti a pomohli nám s jej založením.
ARIKOM
Vyjadrenie klienta: Už od založenia spoločnosti vykonávajú právne riadenie našej spoločnosti.

Novinky

Slovenské súdnictvo
28.11.2018

K procesnému postupu pri rozhodovaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia

V konaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, resp. zabezpečovacieho opatrenia, v ktorom strana konania, proti ktorej návrh smeruje, nemá možnosť zaujať stanovisko k návrhu pred rozhodnutím prvostupňového súdu, taký postup odvolacieho súdu, ktorým sa tento odmietne zaoberať odvolacou argumentáciou dotknutej strany konania a ňou predloženými listinnými dôkazmi s poukazom na to, že pre zab

Zobraziť celý článok
Slovenské súdnictvo
24.08.2018

Splnomocnenie bez vykonania zaručenej konverzie

Uznesenie Ústavneho súdu Slovenskej republiky zo dňa 10.5.2018 pod č.k. II. ÚS 231/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. mája 2018 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti KOSIT a. s., Rastislavova 98, Košice, zastúpenej advokátskou kanceláriou IURISTICO s. r. o., Cimborkova 13, Košice, ktorú zastupuje advokát JUDr. Matej Kukura, PhD., vo veci namie

Zobraziť celý článok
Slovenské súdnictvo
15.08.2018

Odpustenie zmeškania lehoty na podanie odporu

Prekážka nemusí trvať počas celej lehoty, ale môže nastať aj na jej konci, t. j. aj deň pred skončením lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu. V praxi nemožno vylúčiť, že účastník urobí procesný úkon v posledný deň lehoty, a teda k jej zmeškaniu nedochádza. Predovšetkým treba uviesť, že súdna prax dospela k názoru, že choroba účastníka preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou, je

Zobraziť celý článok
Zobraziť všetky články

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás.