Pravidelné novinky zo sveta advokátov

Prinášame Vám zaujímavosti zo sveta advokátov s cieľom pomôcť Vám porozumieť právnemu poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie. Naším úsilím je uľahčiť Vám orientovanie sa v práve a poskytnúť Vám informácie pre niektoré právne otázky, ktoré sa môžu dotýkať aj Vás. Ak ste nenašli odpovede na právne otázky, ktoré Vás zaujímajú, tak nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi odpovieme.
Slovenské súdnictvo
15.05.2019

Notárska zápisnica ako exekučný titul

Notárska zápisnica ako exekučný titul je prejavom autonómie vôle subjektov súkromného práva (kontraktačnej slobody) a nástrojom umožnenia ďalšej realizácie práv a povinností, ktorá má prispievať k právnej istote, a aplikácia práva súdom zasahujúca do tejto slobody súkromnoprávnych vzťahov by mala byť reštriktívna. (nález Ústavného súdu SR z 13. decembra 2018, sp. zn. II. ÚS 427/2018-44, zdroj a pr

Zobraziť celý článok
Slovenské súdnictvo
28.11.2018

K procesnému postupu pri rozhodovaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia

V konaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, resp. zabezpečovacieho opatrenia, v ktorom strana konania, proti ktorej návrh smeruje, nemá možnosť zaujať stanovisko k návrhu pred rozhodnutím prvostupňového súdu, taký postup odvolacieho súdu, ktorým sa tento odmietne zaoberať odvolacou argumentáciou dotknutej strany konania a ňou predloženými listinnými dôkazmi s poukazom na to, že pre zab

Zobraziť celý článok
Slovenské súdnictvo
24.08.2018

Splnomocnenie bez vykonania zaručenej konverzie

Uznesenie Ústavneho súdu Slovenskej republiky zo dňa 10.5.2018 pod č.k. II. ÚS 231/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. mája 2018 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti KOSIT a. s., Rastislavova 98, Košice, zastúpenej advokátskou kanceláriou IURISTICO s. r. o., Cimborkova 13, Košice, ktorú zastupuje advokát JUDr. Matej Kukura, PhD., vo veci namie

Zobraziť celý článok
Slovenské súdnictvo
15.08.2018

Odpustenie zmeškania lehoty na podanie odporu

Prekážka nemusí trvať počas celej lehoty, ale môže nastať aj na jej konci, t. j. aj deň pred skončením lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu. V praxi nemožno vylúčiť, že účastník urobí procesný úkon v posledný deň lehoty, a teda k jej zmeškaniu nedochádza. Predovšetkým treba uviesť, že súdna prax dospela k názoru, že choroba účastníka preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou, je

Zobraziť celý článok
Pre firmy
30.07.2018

Zákon o registri partnerov verejného sektora (Protischránkový zákon)

Dňa 01. februára 2017 máme účinný zák. č. 315/2016 Z. z,. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý podľa bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej: „je postavený na tom, že štát musí mať na partnerov zo súkromného sektora, s ktorými obchoduje, väčšie požiadavky na transparentnosť aj na

Zobraziť celý článok
Pre firmy
08.06.2018

30 krokov súladu s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov

Urobiť konkrétny návod, ako postupovať pri vytváraní súladu s Nariadením/zákonom č. 18/2018 Z. z. je prakticky nemožné, pretože nie je cieľom splnenie explicitne ustanovených požiadaviek, ale v súlade s novým prístupom zodpovednosti prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek preukázať súlad s celým Nariadením/zákonom č. 18/2018 Z. z., počnúc základnými zásadami spracúvania až po bezpečnosť pri spracúvan

Zobraziť celý článok
Rýchle novinky
22.03.2018

Slovensko - Ruská spolupráca pre cudzincov

S kolegyňou z Ruskej federácie hovoríme o niektorých aspektoch povolenia na pobyt pre cudzincov na území Slovenska. Zameriavame našu pozornosť na najkľúčovejšie podmienky a povinnosti cudzincov. Kolegyňa z Ruska hovorí o tom, ako na Slovensku začať podnikať a aké výhody poskytuje Slovensko pre cudzincov, a to aj v rámci turizmu. Bližšie uvidíte vo videu.

Zobraziť celý článok
Slovenské súdnictvo
13.02.2018

Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov

Nález Ústavneho súdu Slovenskej republiky zo dňa 12.7.2017 pod č.k. III. US 181/2017-26 Ústavný sud Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. septembra 2017 v senáte zlozenom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť sťažovateľa, zastúpeného advokátom, pre namietané porušenie jeho základného pravá na prerokovanie veci bez zbytočných pri

Zobraziť celý článok
Rýchle novinky
11.10.2017

Spor so štátom vo veci krytov civilnej ochrany

Štát je vlastníkom CO krytov, avšak popiera to z dôvodu, aby nemusel platiť poplatky do fondu opráv a údržby bytového domu. Dezolátny stav predmetného krytu civilnej ochrany môžete vidieť v príspevku, ktorý bol odvysielaný v TV Markíza.

Zobraziť celý článok

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás.