Zákon o registri partnerov verejného sektora (Protischránkový zákon)

Dňa 01. februára 2017 máme účinný zák. č. 315/2016 Z. z,. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý podľa bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej: „je postavený na tom, že štát musí mať na partnerov zo súkromného sektora, s ktorými obchoduje, väčšie požiadavky na transparentnosť aj na podmienky, ktoré musia spĺňať, aby sa mohli uchádzať o verejné zdroje.“

Zákon o registri partnerov verejného sektora možno označiť ako prostriedok boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti korupcii.

Základným účelom tohto zákona malo byť vytvorenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava ďalších súvisiacich otázok s tým, aby bola zavedená väčšia transparentnosť a prísnejšie určenie podmienok, ktoré musí spĺňať partner so súkromného sektora s ktorým štát obchoduje a získava tak prospech z verejných zdrojov. Podľa zákona o registri partnerov verejného sektora je partnerom verejného sektora každá fyzická alebo právnická osoba:

a) ktorá sa bude uchádzať, resp. bude prijímať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku,

b) ktorá sa bude uchádzať, resp. bude nadobúdať plnenie, predmetom ktorého bude majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od štátu, verejnoprávnej inštitúcie obce alebo vyššieho územného celku

c) ktorá sa bude povinne zapisovať do registra podľa osobitného predpisu,

d) ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb bude dodávať osobám podľa prvého až tretieho bodu tovary alebo služby alebo bude od nich nadobúdať majetok, práva k majetku alebo majetkové práva a súčasne bude vedieť alebo bude musieť vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdané majetkové práva súvisia so zmluvou na základe ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky podľa prvého bodu (a) alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa druhého bodu (b).

Partnerom verejného sektora podľa bodu a) a d) však nebude ten, komu by mali byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100.000,00 EUR alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250.000,00 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.

Partnerom verejného sektora podľa bodu b) a d) rovnako nebude ten, kto bude mať nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých hodnota nebude prevyšovať sumu 100.000,00 EUR.

Partner verejného sektora sa musí zaregistrovať v registri, ktorý je verejný.

Bez registrácie v registri partnerov verejného sektora nie je možné, aby vstupoval do obchodných vzťahov so štátom a uchádzal sa o finančné prostriedky, či už zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce, alebo vyššieho územného celku, taktiež nemôže nadobúdať majetok alebo majetkové práva od štátu, obce alebo verejnoprávnej inštitúcie.

Za riadnu identifikáciu partnera verejného sektora zodpovedá nielen samotný partner verejného sektora, ale aj oprávnená osoba, ktorou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky.

Povinnosť ustanovenia tejto oprávnenej osoby vyplýva teda pre každý subjekt, ktorý má záujem obchodovať so štátom a bez ustanovenia oprávnenej osoby nebude úspešná registrácia partnera verejného sektora možná.

Oprávnená osoba dohliada nad celým procesom registrácie partnera verejného sektora, pričom má uskutočňovať všetky podstatné kroky pri zápise partnera verejného sektora do registra a tiež uskutočňovať potrebné kroky týkajúce sa zmeny údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora.

Registrujúci orgán poskytuje všetky podstatné dokumenty súvisiace s registráciou práve oprávnenej osobe.

Oprávnená osoba má byť v podstate zástupcom partnera verejného sektora v súvislosti s registrom a registráciou, nakoľko každý partner verejného sektora môže mať zapísanú v registri len jednu oprávnenú osobu, ktorá za neho uskutočňuje všetky podstatné kroky.

Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy s verejnoprávnym subjektom.

Registrujúcim orgánom je výlučne Okresný súd Žilina.

Ak je partnerom verejného sektora právnická osoba, tak sa zapisujú do registra nasledujúce údaje a) obchodné meno alebo názov, b) sídlo alebo miesto podnikania, c) právna forma, d) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, e) zoznam konečných užívateľov výhod, f) údaje o oprávnenej osobe.

Ak je partnerom verejného sektora fyzická osoba, tak sa zapíše a) meno a priezvisko, b) adresa pobytu, c) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, d) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia konečného užívateľa výhod a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom, e) údaje o oprávnenej osobe v rozsahu:

  1. mene a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu,
  2. názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.

Samotnú registráciu za partnera verejného sektora vykonáva výlučne oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe súčinnosť.

Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje a doložiť ich verifikačným dokumentom a vyhlásiť, že jeho obsah zodpovedá skutočnému stavu.

Späťvzatie návrhu na zápis nie je možné.

Registrujúci orgán vydá po zápise navrhovaných údajov výpis z registra, ktorý rovnako bez zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe.

Proti vykonaniu zápisu v súlade s návrhom na zápis nebude možné podať námietky. Zápis do registra sa vykonáva na dobu neurčitú.

Podľa ustanovenia § 8 zákona o registri partnerov verejného sektora, ak návrh na zápis do registra nebude spĺňať podmienky, registrujúci orgán zápis nevykoná, pričom o tom upovedomí oprávnenú osobu oznámením o odmietnutí vykonania zápisu.

Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V zmysle ustanovenia § 9 zákona o registri partnerov verejného sektora, ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri, partner verejného sektora je povinný bezodkladne o tom informovať oprávnenú osobu a oprávnená osoba je povinná to oznámiť do 60 dní odo dňa kedy k zmene došlo a doložiť k návrhu na zápis aj prílohy, ktoré preukazujú tieto skutočnosti.

V tomto prípade ide o poskytovanie súčinnosti zo strany oprávnenej osoby registrujúcemu orgánu.

Oprávnená osoba musí byť v neustálom kontakte s registrujúcim orgánom a zabezpečiť subjektu, voči ktorému je v postavení oprávnenej osoby, aby registrácia, resp. zápis prípadných zmien prebehli bez zbytočných problémov.

Zákon o registri partnerov verejného sektora pre prípad porušenia jeho ustanovení upravuje ukladanie viacerých sankcií.

V ustanovení § 13 zákona o registri partnerov verejného sektora sú upravené pokuty, ktoré uloží registrujúci orgán v prípade, ak partner verejného sektora uvedie v návrhu na zápis nepravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo si nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod.

Výška pokuty je v prípade partnera verejného sektora definovaná dvojako:

  1. v prvom rade sa pokuta uloží vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal zo zmluvy. Ak tento hospodársky prospech nie je možné zistiť, pokuta sa uloží v rozmedzí od 10.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR,
  2. štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora je vymedzená pokuta v rozsahu od 10.000,00 EUR do 100.000,00 EUR.

V prípade, ak registrujúci orgán rozhodne o uložení pokuty súčasne vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora aj bez návrhu.

Registrujúci orgán uloží zapísanému partnerovi verejného sektora pokutu do 10.000,00 EUR, ak: a) si nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov s výnimkou údajov o konečnom užívateľovi výhod v lehote ustanovenej zákonom o registri partnerov verejného sektora, b) si nesplní povinnosť podľa § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora.

Odborná starostlivosť oprávnenej osoby:

  • advokát ako oprávnená osoba je povinná konať s odbornou starostlivosťou a musí postupovať tak aby získal všetky potrebné informácie o partnerovi verejného sektora, ako aj o konečnom užívateľovi výhod, čiže využívateľovi hospodárskeho prospechu, nakoľko advokát je osobou, ktorá ručí za správnosť a úplnosť informácii o týchto osobách.

  • v prípade, ak advokát ako oprávnená osoba zistí rozdiely medzi skutočnosťou a údajmi, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora je povinný o tom upovedomiť registrujúci orgán a je oprávnený vypovedať zmluvu s partnerom verejného sektora.

  • dôležitá je preto úprava zmluvnej dokumentácie medzi partnerom verejného sektora a advokátom ako oprávnenou osobu, a to najmä s aspektom na povinnosť partnera verejného sektora informovať o každej zmene v jeho štruktúre oprávnenú osobu a zakotvenie zmluvnej pokuty, ktorá bude predstavovať výšku možných sankcií, ktoré jej môžu byť uložené.

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás.