Pravidelné novinky zo sveta advokátov

Prinášame Vám zaujímavosti zo sveta advokátov s cieľom pomôcť Vám porozumieť právnemu poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie. Naším úsilím je uľahčiť Vám orientovanie sa v práve a poskytnúť Vám informácie pre niektoré právne otázky, ktoré sa môžu dotýkať aj Vás. Ak ste nenašli odpovede na právne otázky, ktoré Vás zaujímajú, tak nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi odpovieme.
Rýchle novinky
22.03.2018

Slovensko - Ruská spolupráca pre cudzincov

S kolegyňou z Ruskej federácie hovoríme o niektorých aspektoch povolenia na pobyt pre cudzincov na území Slovenska. Zameriavame našu pozornosť na najkľúčovejšie podmienky a povinnosti cudzincov. Kolegyňa z Ruska hovorí o tom, ako na Slovensku začať podnikať a aké výhody poskytuje Slovensko pre cudzincov, a to aj v rámci turizmu. Bližšie uvidíte vo videu.

Zobraziť celý článok
Slovenské súdnictvo
13.02.2018

Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov

Nález Ústavneho súdu Slovenskej republiky zo dňa 12.7.2017 pod č.k. III. US 181/2017-26 Ústavný sud Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. septembra 2017 v senáte zlozenom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť sťažovateľa, zastúpeného advokátom, pre namietané porušenie jeho základného pravá na prerokovanie veci bez zbytočných pri

Zobraziť celý článok
Rýchle novinky
11.10.2017

Spor so štátom vo veci krytov civilnej ochrany

Štát je vlastníkom CO krytov, avšak popiera to z dôvodu, aby nemusel platiť poplatky do fondu opráv a údržby bytového domu. Dezolátny stav predmetného krytu civilnej ochrany môžete vidieť v príspevku, ktorý bol odvysielaný v TV Markíza.

Zobraziť celý článok
Rýchle novinky
24.09.2017

Základy práva - EUBA

Dňa 23.9.2017 náš zakladateľ prvý krát prednášal predmet Základy práva na Ekonomickej univerzite. Študentov najmä zaujalo, že základné práva a slobody v zmysle Ústavy Slovenskej republiky sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Zobraziť celý článok
Občianske právo
17.07.2017

Úverová zmluva v praxi

Právny poriadok Slovenskej republiky upravuje zmluvu o pôžičke v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník / OZ“), pričom právna úprava zmluvy o úvere je upravená v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník / OBZ“). V prípade aplikácie ustanovení o úverovej zmluve musí konkrétna zml

Zobraziť celý článok
Základné práva
17.07.2017

Nie dvakrát v tej istej veci

Deliktuálne konanie páchateľa môže v určitých prípadoch napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu, ale zároveň aj správneho deliktu, následkom čoho je, že za jeden skutok sa páchateľovi uloží popri sankcii v správnom konaní aj trest v trestnom konaní. V slovenskom právnom poriadku sa rovnaká povaha skutku prejavuje napríklad pri priestupkoch proti majetku podľa ust. § 50 zákona č. 372/1990 Z

Zobraziť celý článok

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás.