Pravidelné novinky zo sveta advokátov

Prinášame Vám zaujímavosti zo sveta advokátov s cieľom pomôcť Vám porozumieť právnemu poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie. Naším úsilím je uľahčiť Vám orientovanie sa v práve a poskytnúť Vám informácie pre niektoré právne otázky, ktoré sa môžu dotýkať aj Vás. Ak ste nenašli odpovede na právne otázky, ktoré Vás zaujímajú, tak nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi odpovieme.
Rýchle novinky
24.09.2017

Základy práva - EUBA

Dňa 23.9.2017 náš zakladateľ prvý krát prednášal predmet Základy práva na Ekonomickej univerzite. Študentov najmä zaujalo, že základné práva a slobody v zmysle Ústavy Slovenskej republiky sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Zobraziť celý článok
Občianske právo
17.07.2017

Úverová zmluva v praxi

Právny poriadok Slovenskej republiky upravuje zmluvu o pôžičke v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník / OZ“), pričom právna úprava zmluvy o úvere je upravená v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník / OBZ“). V prípade aplikácie ustanovení o úverovej zmluve musí konkrétna zml

Zobraziť celý článok
Základné práva
17.07.2017

Nie dvakrát v tej istej veci

Deliktuálne konanie páchateľa môže v určitých prípadoch napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu, ale zároveň aj správneho deliktu, následkom čoho je, že za jeden skutok sa páchateľovi uloží popri sankcii v správnom konaní aj trest v trestnom konaní. V slovenskom právnom poriadku sa rovnaká povaha skutku prejavuje napríklad pri priestupkoch proti majetku podľa ust. § 50 zákona č. 372/1990 Z

Zobraziť celý článok

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás.